Rackmount Ethernet Switches

Rackmount Ethernet Switches เป็นรุ่นของอุปกรณ์เครือข่ายประเภท Industrial Ethernet Switches ของทางบริษัท moxa โดยตัวอุปกรณ์ประเภท Industrial Ethernet Switches นี้จะเป็นอุปกร์เครือข่ายประเภท Switches ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในงานตามอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ต้องการ ศักยภาพของตัวอุปกรณ์ที่มีความทนทาน และ มีเสถียรภาพสูง และยังสามารถรองรับการทำงานที่ต้องการความทนทานสูง , ตัวอุปกรณ์รองรับการติดตั้งได้ทั้ง Indoor และ Outdoor หรือบริเวณในพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่มีระบบ air condition ในากรระบายความร้อนหรือแม้แต่ในพื้นที่ต่างๆ ที่มีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติ สำหรับลักษณะของตัวอุปกรณ์ประเภท Rackmount Ethernet Switches นี้จะเป็น Switches ที่สามารถติดตั้งเข้ากับตู้ control ได้ แต่ตัวอุปกรณ์จะคล้ายกับ Industrial 10Gb Core Switches แต่จะมีขนาดที่เล็กกว่า ในส่วนของศักยภาพในการทำงานของตัวอุปกรณ์รุ่นนี้จะไม่น้อยไปกว่ารุ่น Industrial 10Gb Core Switches อีกด้วย


There are no products to list in this category.